Szkoła Podstawowa nr 45 Sióstr Pijarek w Krakowie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
PDF

przewodniczący: Adrian Suszczyński


sekretarz: Magdalena Morawska


  skarbnik: Maria Bigaj


                

Kalendarz spotkań Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018


 czwartek   07.09.2017 


 czwartek   16.11.2017


 czwartek   01.02.2018 


 czwartek   26.04.2018 


 czwartek   07.06.2018 


          godz. 17.30              

    

 

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 45 im. Pauli Montal Sióstr Pijarek w Krakowie, zwana dalej Radą, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami oraz Statutu Szkoły z dnia 15.02.2002 r.

 

§2

Rada stanowi reprezentację rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Nr 45 im. Pauli Montal Sióstr Pijarek.

§3

Rada jest organem społecznym i samorządnym, współdziałającym z: Organem Prowadzącym, którym jest Zgromadzenie Sióstr Pijarek,  Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, oraz innymi organizacjami i instytucjami, w realizacji ustawowych zadań Szkoły.

§4

Rada współpracuje z Fundacją Imienia Pauli Montal,która jest założona przez Instytut Córek Maryi Sióstr Szkół Pobożnych.

 

§5

Podstawowe zasady działania Rady określa niniejszy Regulamin wprowadzony uchwałą Rady Rodziców Szkoły na walnym zebraniu w dniu 25.09.2013. r

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA RADY

 

§6

Główne cele Rady:

1.      Wspieranie działalności statutowej Szkoły, w szczególności w zakresie kształcenia i wychowania.

2.      Dążenie do zapewnienia uczniom jak najlepszych warunków do zdobywania wiedzy oraz wzrastania w wierze katolickiej.

3.      Współdziałanie z Dyrekcją, Gronem Pedagogicznym i Samorządem Uczniowskim w celu realizacji bieżących zadań szkoły.

4.      Tworzenie klimatu sprzyjającego współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze szkołą, poprzez organizowanie różnych form aktywności, mających na celu integracje społeczności szkolnej.

5.      Udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom społecznym działającym w szkole.

6.      Dbanie o dobre imię Szkołę, wspieranie działań tworzących pozytywny wizerunek Szkoły wewnątrz i na zewnątrz oraz innych działań sprzyjających lepszej integracji środowiska szkolnego.

7.      Współpraca ze środowiskiem lokalnym. Podejmowanie działań dla pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA RADY I PODSTAWOWE ZASADY JEJ PRACY

 

§7

1.      Radę Rodziców tworzą 3-osobowe reprezentacje rodziców uczniów wszystkich klas tzw. „Trójki Klasowe”.

2.      Organami Rady Rodziców są :

a.       Prezydium Rady

b.      Komisja Rewizyjna

3.      Wybory przedstawicieli do Rady odbywają się we wszystkich klasach podczas pierwszego w nowym roku szkolnym zebrania, zwykłą większością głosów.

4.      Wybory w klasach przeprowadzają Wychowawcy klas

5.      Kadencja każdego członka Rady Rodziców trwa 1 rok

6.      Możliwy jest wybór do Rady Rodziców na więcej niż jedną kadencję.

7.      Członkowie  Rady Rodziców reprezentujący każdą klasę, wybierają spośród siebie jednego przedstawiciela do sześcioosobowego Prezydium Rady.

8.      Członkowie Prezydium wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika, a pozostałe trzy osoby zostają stałymi Członkami Prezydium Rady.

9.      Członkowie Rady Rodziców nie wchodzący w skład Prezydium Rady wybierają zwykłą większością głosów spośród siebie trzyosobową Komisję Rewizyjną.

 

§8

1.      Pierwsze w roku szkolnym zebranie Rady Rodziców w miesiącu wrześniu organizuje ustępujące Prezydium Rady.

2.      W pierwszym zebraniu Rady w nowym roku szkolnym uczestniczą wszyscy członkowie Prezydium i Komisji Rewizyjnej ustępującej Rady oraz nowo wybrani członkowie Rady

3.      Porządek pierwszego w roku szkolnym walnego zebrania Rady musi uwzględnić:

a.       udzielenie absolutorium w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu, ustępującemu Prezydium Rady, po wysłuchaniu sprawozdań (merytorycznego i finansowego) ustępującego Prezydium, sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz ewentualnych wystąpień członków innych organów Szkoły,

b.      wybory Prezydium Rady i Komisji Rewizyjnej na nowy rok szkolny.

4.      Skład Rady Rodziców, Prezydium i Komisji Rewizyjnej podane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Szkoły.

 

§9

1.      Rada obraduje, zgodnie z harmonogramem przyjętym podczas pierwszego spotkania Rady. Planowane terminy zebrań Rady na cały rok szkolny podane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły.

2.      Nadzwyczajne zebranie Rady zwołuje Przewodniczący, inny członek Prezydium, Komisji Rewizyjnej lub dwóch członków Rady.

3.      Za przygotowanie spotkań Rady odpowiedzialne jest Prezydium Rady lub inny zwołujący zebranie.

4.      Spotkania Rady mają charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć bez prawa udziału w głosowaniu inni rodzice, lub przedstawiciele organów Szkoły.

 

 

 

§10

1.      Prezydium Rady spotyka się z Dyrekcją Szkoły, w celu omówienia bieżących spraw szkoły, zgodnie z harmonogramem przyjętym podczas pierwszego spotkania Rady.

2.      W spotkaniu z Dyrekcja Szkoły maja prawo wziąć udział inni członkowie Rady oraz przedstawiciele innych organów Szkoły.

 

§11

1.      Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest bieżąca i podsumowująca kadencję kontrola finansowych działań Rady.

2.      Komisja Rewizyjna na swym pierwszym w roku szkolnym posiedzeniu wybiera w sposób przez siebie ustalony, przewodniczącego i jego zastępcę.

 

§12

1.      Rada w uzgodnieniu z Dyrekcja Szkoły dysponuje Funduszem Rady Rodziców.

2.      Prezydium Rady we współpracy z Dyrektorem Szkoły przygotowuje do końca roku kalendarzowego plan wydatków na bieżący rok szkolny w oparciu przewidywane środki finansowe. Plan wydatków zatwierdzany jest przez wszystkich członków Rady w formie uchwały.

 

§13

Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał poddawanych pod głosowanie tajne gdy dotyczą one spraw personalnych i głosowanie jawne gdy dotyczą innych spraw. Uchwałę uznaje się za przyjętą jeśli zostaje przegłosowana zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu.

 

§14

Jeżeli uchwała Rady jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, Dyrektor Szkoły zawiesza jej wykonanie i w terminie dwóch tygodni uzgadnia z Radą sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały.

 

§15

Członkowie Rady mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać.

 

§16

1.      Rada stosownie do potrzeb powołuje komisje problemowe, których zadaniem jest zwiększenie skuteczności działania Rady w przedmiotowym problemie.

2.      W skład Komisji mogą wchodzić członkowie organów szkolnych, rodzice lub inne osoby współpracujące ze Szkołą.

 

§17

Prezydium Rady ustala podstawowe zasady pracy Rady:

a.       ramowy harmonogram posiedzeń,

b.      zasady komunikowania się w okresach pomiędzy posiedzeniami,

c.       sposób zwoływania nadzwyczajnych zebrań,

d.      zasady współdziałania skarbnika Rady z pozostałymi organami szkoły,

e.       zasady informowania społeczności szkolnej o pracach Rady,

f.       zasady protokołowania zebrań i dokumentowania działalności Rady.

 

 

ROZDZIAŁ IV

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA RADY

 

 

§18

Fundusz Rady Rodziców w Fundacji powstaje z 10% darowizn rodziców uczniów szkoły oraz innych dochodów wygospodarowanych przez Radę zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi.

 

§19

Fundusz Rady Rodziców zarządza Prezydium Rady zgodnie z najlepiej pojętym interesem szkoły, przy bezpośredniej współpracy z pozostałymi organami szkoły w szczególności Dyrekcją Szkoły.

 

§20

Środki gromadzone na Funduszu Rady Rodziców pochodzące z innych źródeł niż składki rodziców pozostają do dyspozycji Prezydium Rady.

 

§21

Środki z Funduszu Rady Rodziców wydatkowane są zgodnie z planem wydatków lub wynikają z bieżących potrzeb zatwierdzonych przez Radę.

 

 

ROZDZIAŁ V

PODSTAWOWE PRAWA RADY

 

§22

Rada może występować do Organu Prowadzącego, Dyrektora Szkoły i do Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły. Wnioski takie muszą być przekazywane na piśmie.

§23

Przedstawiciele Rady na zaproszenie Dyrektora Szkoły, mogą brać udział, jako obserwatorzy z głosem doradczym, w określonych fragmentach posiedzeń Rady Pedagogicznej.

 

§24

Rada może współpracować z Radami Rodziców innych szkół.

 

§25

Rada ma prawo zbierać, przetwarzać i prezentować opinie Rodziców na spotkaniach rodziców i innych organów Szkoły, poprzez Biuletyn Rady Rodziców, stronę internetową Szkoły oraz w każdy inny dostępny sposób mając na uwadze realizację podstawowych celów Rady.

 

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§26

Zmiany lub uzupełnienia w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzone na wniosek dowolnego organu szkoły po ich zatwierdzeniu zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym na walnym zebraniu Rady Rodziców.