Szkoła Podstawowa nr 45 Sióstr Pijarek w Krakowie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
PDF

 

Rekrutacja dzieci do klasy I

Szkoły Podstawowej nr 45 im. Pauli Montal

 Sióstr Pijarek w Krakowie

na rok szkolny 2018/2019

 

 

1.   Szkoła Podstawowa nr 45 im. Pauli Montal Sióstr Pijarek nie posiada własnego obwodu szkolnego, przyjmuje uczniów z obwodów innych szkół według kryteriów ustalonych na podstawie Statutu Szkoły.

2.   Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które ukończyły roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

3.   Szkoła jest otwarta dla wszystkich, którzy pragną wychowywać swe dzieci w duchu katolickim oraz akceptują Statut Szkoły.

4.   W stosunku do wszystkich dzieci, których rodzice złożyli w odpowiednim czasie pisemny wniosek zapisu do kl. I, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

5.   W ramach postępowania rekrutacyjnego odbywa się rozmowa komisji rekrutacyjnej z dzieckiem  i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), której termin jest wcześniej ustalany w sekretariacie szkoły.  

6.   Podczas rozmowy zwraca się uwagę na gotowość szkolną dziecka, gotowość rodziców do podjęcia współpracy ze szkołą, zainteresowania dziecka, poziom jego samodzielności.

7. Niezgłoszenie się na rozmowę wstępną w wyznaczonym terminie traktowane jest jako rezygnacja i skreślenie z listy kandydatów. W sytuacjach losowych istnieje możliwość przełożenia terminu spotkania.

8. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje komisja rekrutacyjna.

9. O pozytywnej decyzji komisji rekrutacyjnej rodzice (prawni opiekunowie) dziecka zostają poinformowani poprzez ogłoszenie listy dzieci przyjętych do kl. I na drzwiach wejściowych szkoły.

10. W terminie do 7 dni rodzic może wystąpić z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka. Komisja rekrutacyjna przygotowuje informację w terminie do 5 dni. Po otrzymaniu uzasadnienia w terminie do 7 dni można wnieść odwołanie do Dyrektora Szkoły, który w terminie do 7 dni doręcza swoją decyzję rodzicom.

11.    Dzieci, które z braku miejsc nie zakwalifikowały się do oddziału klasy pierwszej zostają umieszczone na liście rezerwowej.

 

Pierwszeństwo w przyjęciu mają:
– rodzeństwo dzieci uczących się już w szkole;
– dzieci pracowników szkoły;
– dzieci z rodzin wielodzietnych;
– dzieci z rodzin gdzie występuje niepełnosprawność;
– dzieci wychowywane samotnie przez jednego z rodziców;
– dzieci z rodzin w trudnej sytuacji (bezrobocie, przewlekła choroba, itp.)

 

 

Kalendarz procesu rekrutacji:

1. W dniach od  01.12.2017 do 15.12.2017 składanie w sekretariacie uzupełnionego kwestionariusza.

2. W dniach od 02.01.2018 do 31.01.2018  rozmowy rekrutacyjne.

3.  Ogłoszenie listy dzieci przyjętych do szkoły - 28.02.2018.

 

kwestionariusz do pobrania:

kwestionariusz.pdf